Shima

Shima Dutch Pride of Solace.

Shima is geboren bij Solace Shilohs in Washington State Amerika.